Menu

מיתוג חברת AQUA MAOF

bg

מיתוג מחודש ככרטיס כניסה לשוק הבינלאומי

חברת Aqua Maof מספקת פתרונות כוללים לתכנון, ביצוע ותחזוקה למערכות גידול דגים מסחריות.
לאחר לימוד מעמיק הוחלט על תהליך מיתוג אשר כלל מיקוד מסרים, הצגה ברורה של פתרונות החברה בדגש על יתרונותיהם הטכניים והמשמעות הכספית ללקוח ביישומם.
התהליך כלל בניה מחודשת של כל כלי השיווק, הפקת סרטי הסבר למערכות החברה והצגה ברורה לסיפורי ההצלחה.

The Maxmark touch

תדמיתה החדשה והייחודית השפיעה בצורה משמעותית על יכולתה למשוך את תשומת לב הלקוח ובעיקר תרמה להצלחתה המסחרית בהמשך.

Maxmark מקסמרק

Maxmark מקסמרק